• Chủ nhật, 28/11/2021, 07:04

0943 523 788

Monday, 16/11/2020, 10:50

ĐIỂM MỚI VỀ TỶ LỆ NẮM GIỮ VỐN ĐIỀU LỆ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TRONG TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Tỷ lệ năm giữ vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi thực hiện hoạt động đầu tư là một vấn đề quan trọng khi thực hiện thủ tục đầu tư của tổ chức kinh tế đó tại Việt Nam bởi nó quyết định đến việc tổ chức chức kinh tế có phải thực hiện thủ tục như nhà đầu tư trong nước hay thực hiện thủ tục như nhà đầu tư nước ngoài

Theo quy định tại Điều 23 Luật Đầu tư 2014 thì tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi thực hiện hoạt động đầu tư phải đáp ứng những điều kiện sau:

Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của tổ chức kinh tế; đầu tư theo hợp đồng BCC thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh;

- Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên;

- Có nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ trở lên.           

    Tuy nhiên kể từ ngày 1/1/2021, khi Luật Đầu tư 2020 chính thức có hiệu lực thì tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi thực hiện hoạt động đầu tư đã thay đổi, cụ thể như sau:

Tổ chức kinh tế phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định đối với NĐT nước ngoài khi đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác; đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế khác; đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC nếu tổ chức kinh tế đó thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Có NĐT nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh (hiện hành quy định là từ 51% vốn điều lệ trở lên);

- Có tổ chức kinh tế quy định tại điểm a khoản này nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (hiện hành quy định là từ 51% vốn điều lệ trở lên);

- Có NĐT nước ngoài và tổ chức kinh tế có NĐT nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc có đa số thành viên hợp danh là cá nhân nước ngoài đối với tổ chức kinh tế là công ty hợp danh nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (hiện hành quy định là từ 51% vốn điều lệ trở lên).

       Như vậy, Luật Đầu tư 2020 đã giảm tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài trong tổ chức kinh tế vốn đầu tư nước ngoài khi thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam từ 51% xuống 50%. Cùng với quy định về tỷ lệ biểu quyết của hội đồng thành viên và đại hội đồng cổ đông trong Luật Doanh nghiệp 2020 (điều 59 và 148), sự thay đổi nói trên của Luật Đầu tư 2020 đã khiến cho nhà đầu tư nước ngoài không còn cơ hội lựa chọn cơ cấu giao dịch theo hướng (i) chỉ nắm giữ trên 50% nhưng dưới 51% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế và (ii) kiểm soát tổ chức kinh tế  bằng tỷ lệ thông qua các quyết định quan trọng ở mức trên 50% và như thế (iii) tổ chức kinh tế vẫn được đối xử như nhà đầu tư trong nước khi góp vốn, mua cổ phần trong công ty khác.

Hãy liên hệ với VTVLaw để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Địa chỉ văn phòng tư vấn: Tầng 4, Số 91a, Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội;

Đường dây nóng tư vấn: 094 35 23 788 

Email liên hệ: congtyluatvtv@gmail.com