• Thứ Sáu, 29/10/2021, 12:05

0943 523 788

Thursday, 03/08/2017, 08:58

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Một trong những sự đảm bảo thực hiện quyền sở hữu trí tuệ là sự tham gia của các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực này.

Một trong những sự đảm bảo thực hiện quyền sở hữu trí tuệ là sự tham gia của các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực này. Chính vì vậy, quản lý nhà nước cũng là một chế định được quy định trong Luật Sở hữu trí tuệ. 

* Nội dung quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ như sau:

- Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, chính sách bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. 

- Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ.

- Tổ chức bộ máy quản lý về sở hữu trí tuệ; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ về sở hữu trí tuệ.

- Cấp và thực hiện các thủ tục khác liên quan đến Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, văn bằng bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp, Bằng bảo hộ giống cây trồng.

- Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về sở hữu trí tuệ; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

- Tổ chức hoạt động thông tin, thống kê về sở hữu trí tuệ.

- Tổ chức, quản lý hoạt động giám định về sở hữu trí tuệ.

- Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về sở hữu trí tuệ.

- Hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ.

- Các cơ quan nhà nước có nhiệm vụ quản lý nhà nước chính trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ bao gồm: Chính phủ, Bộ Khoa học - Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các cấp với trách nhiệm như sau:

- Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

- Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm trước Chính phủ chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và thực hiện quản lý nhà nước về quyền sở hữu công nghiệp.

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về quyền tác giả và quyền liên quan.

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện quản lý nhà nước về quyền đối với giống cây trồng.

- Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ.

- Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ tại địa phương theo thẩm quyền.

- Chính phủ quy định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các cấp.Hãy liên hệ với VTV Law để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Đường dây nóng tư vấn : 0978 038 722  (Ms. Hảo)

Trong nhiều năm qua, VTV Law đã tư vấn, xúc tiến đầu tư cho hàng trăm doanh nghiệp vào các dự án trọng điểm của Hà Nội:

Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Oai.

Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.

Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiệp.

Những dịch vụ hỗ trợ của VTV Law trợ giúp doanh nghiệp sau khi thực hiện

Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.

Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.

Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.

Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.

Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty.