• Thứ Hai, 21/06/2021, 02:47

0943 523 788

Wednesday, 24/10/2018, 04:39

PHÂN BIỆT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

* Thứ nhất, về khái niệm

* Thứ nhất, về khái niệm

- Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.

- Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

* Thứ hai, thành viên

- Thành viên của Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết. Cổ đông có quyền biểu quyết ( cổ đông phổ thông và cổ đông ưu đãi biểu quyết)

- Thành viên của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu ra

* Thứ ba, Thẩm quyền ký kết hợp đồng, giao dịch của công ty

- Đại hội  đồng cổ đông:

+ Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác.

+ Chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất \

- Hội đồng quản trị:

+ Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, nếu Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ hoặc giá trị khác.

+ Chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính, gần nhất

* Thứ tư, thẩm quyền trong việc chào bán cổ phần mới.

- Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền trong các trường hợp sau:

+ Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;

 + Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại. (Điểm b, g Khoản 2 Điều 135 Luật Doanh nghiệp năm 2014)

- Hội đồng quản trị có thẩm quyền trong các trường hợp sau:

+ Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

+ Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

+ Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty;

+ Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 Điều 130 của Luật này". (Điểm b, c, d, đ Khoản 2, Điều 149 Luật Doanh nghiệp năm 2014)

* Thứ năm, thẩm quyền trong việc thay đổi đại diện theo pháp luật của công ty.

- Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền ký kết việc thay đổi đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi đó làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty.

- Hội đồng quản trị có thẩm quyền ký kết thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp nếu việc thay đổi đó không làm thay đổi điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty quy định tại Điều 25 của Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Ngoài ra, một số hoạt động nội bộ của doanh nghiệp phải được Hội đồng quản trị phê duyệt bao gồm: một là, thành lập chi nhánh, công ty con hoặc văn phòng đại diện; hai là, bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng lao động với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác mà điều lệ có quy định.

 Hãy liên hệ với VTV Law để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Đường dây nóng tư vấn : 0978 038 722 (Ms. Hảo)

Trong nhiều năm qua, VTV Law đã tư vấn, xúc tiến đầu tư cho hàng trăm doanh nghiệp vào các dự án trọng điểm của Hà Nội:

Xin cấp dự án đầu tư cho doanh nghiệp Hàn Quốc tại Thanh Oai.

Xin thay đổi giấy chứng nhận đầu tư cho công ty Nhật Bản.

Tư vấn thuế cho các doanh nghiệp nước ngoài.

Tư vấn thành lập và thay đổi cho hàng trăm doanh nghiệp.

Những dịch vụ hỗ trợ của VTV Law trợ giúp doanh nghiệp sau khi thực hiện

Tư vấn thủ tục in hóa đơn VAT.

Tư vấn thủ tục độc quyền thương hiệu, bản quyền logo.

Tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và nhãn hiệu.

Tư vấn hợp đồng kinh doanh thương mại và phòng ngừa tranh chấp thương mại.

Cung cấp hồ sơ mẫu dùng cho công ty.