• Chủ nhật, 28/11/2021, 05:46

0943 523 788

Thursday, 05/11/2020, 04:18

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP

Với trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông trong công ty là tổ chức thì sẽ phải có người đại diện theo ủy quyền để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Việc thay đổi người đại diện theo ủy quyền có một số trường hợp không phải thông báo lên Phòng Đăng ký kinh doanh, nhưng trong một số trường hợp sẽ phải thông báo. Sau đây, VTVLaw sẽ nêu rõ quy định về người đại diện theo ủy quyền cũng như các trường hợp thay đổi liên quan tới nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

1. Quy định về người đại diện theo ủy quyền

a. Khái niệm

Người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật này.

b. Cử người đại diện theo ủy quyền

Điều lệ công ty quy định cụ thể về việc cử người đại diện theo ủy quyền. Nếu điều lệ không có quy định khác thì thực hiện như sau:

- Tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện;

- Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện.

Việc cử nhiều người đại diện theo ủy quyền sẽ phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần, cho mỗi người đại diện. Nếu không xác định cụ thể thì phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.

c. Tiêu chuẩn người đại diện theo ủy quyền

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

- Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;

- Thành viên, cổ đông là công ty có phần vốn góp hay cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ không được cử vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện theo ủy quyền tại công ty khác;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác do Điều lệ công ty quy định.

d. Cử người đại diện theo ủy quyền

Việc cử người đại diện theo ủy quyền phải bằng văn bản, phải thông báo cho công ty và chỉ có hiệu lực đối với công ty kể từ ngày công ty nhận được thông báo. Trong một số trường hợp việc cử người đại diện theo ủy quyền phải thông báo lên Phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định.

Nội dung của văn bản ủy quyền:

- Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông;

- Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ cổ phần, phần vốn góp tương ứng mỗi nguời đại diện theo ủy quyền;

- Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của từng người đại diện theo ủy quyền;

- Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được ủy quyền;

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và của người đại diện theo ủy quyền.

e. Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền

- Nhân danh chủ sở hữu, thành viên, cổ đông thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014.

- Tham dự đầy đủ cuộc họp của Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông; thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền.

- Chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền do vi phạm các nghĩa vụ quy định nêu trên. Chủ sở hữu, thành viên, cổ đông ủy quyền chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền.

2. Các trường hợp phải thông báo lên Phòng Đăng ký kinh doanh

Theo quy định của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp thì có hai trường hợp sau phải thông báo:

Trường hợp 1: Đối với công ty TNHH một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu hoạt động theo mô hình Hội đồng thành viên.

Trường hợp 2: Đối với công ty Cổ phần có cổ đông nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.

3. Thông báo người đại diện theo ủy quyền

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, khi thành lập doanh nghiệp cũng như thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền thuộc hai trường hợp nêu trên thì công ty phải tiến hành nộp hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính theo quy định tại các Điều 22, Điều 23 (đối với trường hợp thành lập) và Điều 54 (đối với trường hợp thay đổi) của Nghị định 78/2015/NĐ-CP.

Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc

Hãy liên hệ với VTVLaw để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Địa chỉ văn phòng tư vấn: Tầng 4, Số 91a, Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội;

Đường dây nóng tư vấn: 094 35 23 788 

Email liên hệ: congtyluatvtv@gmail.com