• Thứ Hai, 13/07/2020, 02:49

0943 523 788

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định: “ Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 Luật Doanh nghiệp 2014 có quy định: “ Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.
 • BỔ SUNG THÊM NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

  Theo quy định tại khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014 thì Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.Vậy để bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp thì thủ tục như thế nào?

 • QUY TRÌNH HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

  Trong cơ cấu tổ chức của công ty Cổ phần, Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất nhưng lại không trực tiếp quản lý hoạt động của công ty mà có một cơ quan khác thực hiện công việc này đó là Hội đồng quản trị công ty. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả các nghị quyết của Hội đồng quản trị muốn được thông qua thì đều phải trải qua một cuộc họp Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật. Dưới đây chúng tôi xin hướng dẫn quy trình của một cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.

 • THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ CỦA DOANH NGHIỆP VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

  Vốn điều lệ của doanh nghiệp nước ngoài là phần vốn cam kết góp theo quy định và thời hạn góp vốn được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

 • TĂNG VỐN ĐẦU TƯ CHO DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

  Doanh nghiệp nước ngoài khi đầu tư vào Việt Nam phải đăng ký dự án đầu tư với Phòng đăng ký đầu tư của Sở kế hoạch đầu tư vì vậy có hai loại vốn đối với doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài đó là vốn đầu tư và vốn điều lệ.

 • MƯỜI ĐIỂM MỚI CỦA NGHỊ ĐỊNH 108/2018/NĐ-CP VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

  Nghị định 108/2018/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 78/2015/NĐ-CP chính thức có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2018.