• Thứ Hai, 13/07/2020, 02:42

0943 523 788

Thursday, 29/08/2019, 10:29

ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP KINH DOANH

Giấy phép kinh doanh là giấy phép do Sở công thương cấp cho doanh nghiệp có vốn đâu tư nước ngoài để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa.

*          Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh

Nội dung của Giấy phép kinh doanh được quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định 09/2018/NĐ-CP gồm:

-           Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính và người đại diện theo pháp luật;

-           Chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập;

-           Hàng hóa phân phối;

-           Các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;

-           Các nội dung khác.

Khi có thay đổi một trong số những nội dung trên, doanh nghiệp tiến hành điều chỉnh Giấy phép kinh doanh. Hồ sơ, thủ tục điều chỉnh Giấy phép kinh doanh được quy định cụ thể như sau:

*          Hồ sơ điều chỉnh Giấy phép kinh doanh:

-           Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép kinh doanh

-           Trường hợp điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính ( trừ trường hợp chuyển địa điểm đặt trụ sở chính từ một tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương khác) và người đại diện theo pháp luật: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung điều chỉnh

-           Trường hợp điều cỉnh những nội dung  sau: Chủ sở hữu, thành viên góp vốn, cổ đông sáng lập; Hàng hóa phân phối; Các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;Các nội dung khác. thì cung cấp những tài liệu sau:

+          Bản giải trình có nội dung:

Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh

Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của kế hoạch kinh doanh;

Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;

Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh.

+          Tài liệu của cơ quan thuế chứng minh không còn nợ thuế quá hạn.

+          Bản sao: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (nếu có).       

*          Trình tự điều chỉnh Giấy phép kinh doanh

-           Hồ sơ gửi trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung điều chỉnh quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 11 Nghị định này.

-           Trình tự thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định này.

-           Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy phép kinh doanh đã được điều chỉnh, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm hoàn trả Giấy phép kinh doanh đã được cấp cho Cơ quan cấp Giấy phép,

*          Căn cứ pháp lý

-           Luật Quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

-           Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nươc ngoài tại Việt Nam.

Hãy liên hệ với VTVLaw để được tư vấn cụ thể về vấn đề này.

Đường dây nóng tư vấn : 0978 038 722 (Ms. Hảo).