• Thứ Tư, 08/04/2020, 05:42

0943 523 788

Pháp luật Việt Nam không quy định cụ thể đầu tư nước ngoài là gì, tuy nhiên, dựa vào bản chất của hoạt động này, có thể giải thích: Đầu tư nước ngoài là sự dịch chuyển tài sản như vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý từ nước này sang nước khác để kinh doanh nhằm thu lợi nhuận cao trên phạm vi toàn cầu.
Pháp luật Việt Nam không quy định cụ thể đầu tư nước ngoài là gì, tuy nhiên, dựa vào bản chất của hoạt động này, có thể giải thích: Đầu tư nước ngoài là sự dịch chuyển tài sản như vốn, công nghệ, kỹ năng quản lý từ nước này sang nước khác để kinh doanh nhằm thu lợi nhuận cao trên phạm vi toàn cầu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HỘ GIA ĐÌNH CÓ ĐƯỢC VAY VỐN NGÂN HÀNG?

Theo quy định tại khoản 3 Điều 2 Thông tư 39/2016/TT- NHNN thì: .

CHI NHÁNH CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Công ty quản lý quỹ là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo pháp luật chứng khoán để thực hiện các nghiệp vụ: Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh Mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán.

DOANH NGHIỆP VỐN NƯỚC NGOÀI CÓ ĐƯỢC SẢN XUẤT PHIM?

Sản xuất phim là một trong những ngành nghề có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.

PHÂN BIỆT VỐN ĐẦU TƯ VÀ VỐN ĐIỀU LỆ

Nhiều người thường nhầm lẫn giữa hai khái niệm vốn đầu tư và vốn điều lệ.

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ DOANH NGHIỆP CHẾ XUẤT

Doanh nghiệp chế xuất là doanh nghiệp chuyển sản xuất hàng hóa tiêu dùng sử dụng trong mục đích xuất khẩu thị trường nước ngoài và phải nằm trong khu chế xuất.

QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT KHI KHÔNG GÓP ĐỦ VỐN ĐIỀU LỆ

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp đối với công ty cổ phần.

KINH DOANH LOGISTICS ĐỐI VỚI  NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Thương mại quốc tế phát triển mạnh, kéo theo đó là sự phát triển của dịch vụ Logistics.

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH

Chi nhánh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

Phòng khám đa khoa là loại hình kinh doanh đặc biệt vì trực tiếp ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.